Vol 4, No 2 (2018)

Jurnal al-Iqtishadiyah

DOI: http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v4i2

Table of Contents

Zakiyah Zakiyah, Agus Purnomo
133-149
Soritua Halomoan Siregar
150-159
Raihanah Raihanah
160-174
Norwili Norwili, Maimunah Maimunah, Kartika Sari
175-184
Rahmatul Huda
184-199